Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CITYTRAFFIC B.V. INZAKE DATABESTANDEN

(A)  CityTraffic maakt Databestanden (hierna in artikel 1 gedefinieerd) ten behoeve van haar opdrachtgevers;

(B)  Opdrachtgever wenst de Databestanden ten behoeve van haar onderneming te gebruiken en CityTraffic wenst de Databestanden aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen onder de hieronder opgenomen voorwaarden.

Artikel 1 Definities

1.1 In de Overeenkomst worden aan de in dit artikel en verspreid genoemde begrippen de daarachter (of daarvoor) weergegeven betekenis toegekend:
1.1.1 “Databestanden” betekent de door CityTraffic geleverde en beschikbaar gestelde (gegevens in) bestanden, zowel op papier, digitaal, online of anderszins, waaronder tevens wordt verstaan (papieren of digitale) tabellen of kaarten, (drukte)plattegronden of overzichten op basis van door CityTraffic verkregen, verzamelde en bewerkte passantengegevens onder meer in winkelgebieden en andere drukke locaties en overige bewerkingen van deze gegevens. Databestanden zijn tevens de gegevensdragers, waarop de (gegevens in) bestanden zijn opgeslagen.

1.1.2 “Diensten” betekent de door CityTraffic aan Opdrachtgever te leveren diensten.
1.1.3 “Vergoeding” betekent de door Opdrachtgever voor het gebruiksrecht op de Databestanden en de Diensten aan CityTraffic verschuldigde jaarlijkse vergoeding, nader omschreven in de offerte. 1.1.4 “Informatie” betekent alle niet openbare informatie over de Databestanden en (de onderneming van) CityTraffic, in welke vorm dan ook, waaronder in elk geval wordt begrepen technische, juridische, financiële of zakelijke gegevens, (zakelijke) netwerken, relatiebestanden, productspecificaties, intellectuele eigendomsrechten, (wetenschappelijke) know how, producten, computer software, formules, ideeën, uitvindingen, methoden, ontwerpen, foto’s en tekeningen, die door CityTraffic aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld op grond van de Overeenkomst.

Artikel 2 Gebruiksrecht Databestanden

2.1 CityTraffic verleent hierbij, onder de voorwaarden opgenomen in deze Overeenkomst, aan Opdrachtgever het gebruiksrecht op de Databestanden. Het gebruiksrecht is niet exclusief. Het gebruiksrecht is beperkt tot de Opdrachtgever zelf en mag niet door groepsmaatschappijen van Opdrachtgever worden gebruikt of door de Opdrachtgever aan haar groepsmaatschappijen onder welke voorwaarden dan ook ter beschikking worden gesteld.

2.2  In afwijking van het bepaalde in de artikelen 2.4 tot en met 2.6 van deze Overeenkomst, is het Opdrachtgever toegestaan de Databestanden voor het doel van haar onderzoeken te gebruiken, mits Opdrachtgever daarmee niet concurrerende activiteiten jegens CityTraffic verricht en mits Opdrachtgever daarmee geen marktbederf voor CityTraffic veroorzaakt of in de hand werkt.

2.3  In afwijking van het bepaalde in de artikelen 2.4 tot en met 2.6 van deze Overeenkomst, is het Opdrachtgever toegestaan de Databestanden in geaggregeerde vorm te gebruiken voor analyse- en presentatiedoeleinden in het kader van:

2.3.1  Advieswerk in de meest ruime zin des woords;

2.3.2  Projectinformatie;

2.3.3  Onderzoekwerk en publicaties die niet geheel of

grotendeels gebaseerd zijn op Databestanden, zoals een handboek met kengetallen detailhandel of een boek met winkelplattegronden.

2.4  Opdrachtgever mag de Databestanden slechts voor eigen, intern gebruik op de centrale organisatie aanwenden en slechts voor het doel of de taak als in de Overeenkomst omschreven. Opdrachtgever mag de Databestanden slechts gebruiken voor in de Overeenkomst omschreven producten. Het is Opdrachtgever slechts toegestaan digitale databestanden te verveelvoudigen voor eigen, intern gebruik op de centrale organisatie van Opdrachtgever. Indien Databestanden niet digitaal zijn aangeleverd, is het scannen of digitaliseren van de Databestanden niet toegestaan.

2.5  Gehele of gedeeltelijke openbaarmaking en verveelvoudiging van de Databestanden voor extern gebruik, is slechts toegestaan wanneer (a) dat niet geheel of gedeeltelijk in oorspronkelijke of bewerkte vorm geschiedt (b) dan wel op geaggregeerd niveau van minimaal 1 maand en (c) na voorafgaande schriftelijke toestemming van CityTraffic. Bij het verzoek tot toestemming dient Opdrachtgever te specificeren welk deel van de gegevens hij op deze wijze wenst te openbaren of te verveelvoudigen, op welke wijze en in welke oplagen. In alle gevallen zal CityTraffic als bron worden vermeld ("Bron: CityTraffic"). Tevens zal worden vermeld dat de auteursrechten op de betreffende Databestanden bij CityTraffic berusten. De Databestanden zullen door Opdrachtgever niet worden gebruikt op een wijze die concurrerend is met de activiteiten van CityTraffic of anderszins (reputatie)schade aan CityTraffic kan toebrengen. Tevens kan CityTraffic nadere voorwaarden stellen.

2.6 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het gebruiksrecht of de Databestanden over te dragen, te verhuren, te sublicentiëren of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven.

2.7 Deze Overeenkomst houdt geen gehele of gedeeltelijke overdracht van eigendomsrechten in, daaronder begrepen rechten van intellectueel eigendom van. Alle (intellectuele)eigendomsrechten zijn en blijven te allen tijde bij CityTraffic, die verklaart volledig bevoegd te zijn het gebruiksrecht te verlenen.

Artikel 3 Diensten

3.1 Aanvullende Diensten zoals training en installatie, al dan niet in het kader van een onderhoudsabonnement en een aanvullende Vergoeding daarvoor zullen afzonderlijk tussen Partijen worden overeengekomen.

Artikel 4 Toegang

4.1 Indien de Databestanden digitaal door de Opdrachtgever worden afgenomen via CityTraffic Online, wordt aan de Opdrachtgever door CityTraffic daartoe maximaal twee toegangscodes (“Toegangscodes”) verstrekt. De Toegangscode wordt aangemaakt door CityTraffic op basis van de door Opdrachtgever verstrekte naam en het e-mailadres van de gebruiker (de “Gebruiker”). De Toegangscodes zijn persoonlijk gebonden en mogen niet door andere dan de Gebruiker worden gebruikt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de Gebruiker in dienst is van de Opdrachtgever, althans, een schriftelijke overeenkomst van opdracht heeft getekend met Opdrachtgever. Tussen de Gebruiker en de Opdrachtgever is schriftelijk een geheimhoudingsbeding overeengekomen met een boeteclausule, conform de artikelen 7 en 8 van de Overeenkomst. Opdrachtgever zal niet toelaten dat een toegangscode door een ander dan Gebruiker wordt gebruikt.

4.2 Indien Opdrachtgever het aantal Gebruikers (en daarmee het aantal Toegangscodes) wil wijzigen, dient Opdrachtgever daartoe voorafgaand een schriftelijk verzoek in te dienen bij CityTraffic. CityTraffic kan, indien het aantal Gebruikers en Toegangscodes wordt uitgebreid, aanvullende voorwaarden stellen. In ieder geval zal Opdrachtgever ervoor instaan dat, bij uitdiensttreding, schorsing of beëindiging van de opdracht met Gebruikers, CityTraffic direct wordt geïnformeerd. Opdrachtgever zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat anderen dan de desbetreffende Gebruikers toegang hebben tot de Toegangscodes en gebruik kunnen maken van CityTraffic Online.

Artikel 5 Vergoeding

5.1  Opdrachtgever zal de Vergoeding bij vooruitbetaling voldoen door storting of bijschrijving op een door CityTraffic aangewezen bank- of girorekening binnen 15 dagen na factuurdatum.

5.2  Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

5.3  Indien de Opdrachtgever de Vergoeding niet tijdig voldoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever (a) wettelijke (handels)rente over het uitstaande bedrag en (b) buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten aan CityTraffic verschuldigd. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten bedraagt het hoogste van de werkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand op basis van declaraties of 15% van het netto uitstaande bedrag.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten, privacy en vrijwaring

6.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Databestanden en verveelvoudigingen, wijzigingen, vertalingen en uitbreidingen daarvan, blijven te allen tijde bij CityTraffic of bij haar toeleveranciers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan onderscheidingstekens met betrekking tot de (intellectuele eigendoms)rechten van CityTraffic te verwijderen of te wijzigen. Het staat tussen Partijen vast dat CityTraffic de uitsluitende rechthebbende is op de (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Databestanden.

6.2  Het in ontvangst nemen van de Databestanden verplicht Opdrachtgever tot het nemen van passende (technische) maatregelen om gebruik door derden of misbruik door eigen medewerkers te voorkomen.

6.3  CityTraffic behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen in door haar geleverde Databestanden, of onderdelen daarvan te vervangen, mits de werking ervan daardoor niet wezenlijk wordt aangetast. CityTraffic zal Opdrachtgever tijdig informeren nadat de veranderingen zijn aangebracht.

6.4  CityTraffic vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden op grond van beweerde inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van die derden ten gevolge van door CityTraffic gemaakte producten, de Databestanden daaronder begrepen, onder de voorwaarde dat CityTraffic van deze aanspraken direct schriftelijk in kennis wordt gesteld zodra Opdrachtgever daarvan op de hoogte is en Opdrachtgever de behandeling van en verweer tegen die aanspraken uitsluitend aan CityTraffic overlaat en CityTraffic alle medewerking verleent.

6.5  CityTraffic is niet aansprakelijk voor mogelijke inbreuken die het gevolg zijn van Databestanden en Diensten in combinatie met niet door haar geleverde databestanden en diensten, door het gebruik op een andere wijze dan waarvoor de geleverde Databestanden en Diensten zijn bedoeld, of door een wijziging die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van CityTraffic in de geleverde Databestanden is aangebracht.

6.6  Indien een opdracht tot het samenstellen van Databestanden of het leveren van Databestanden en Diensten door CityTraffic moet worden uitgevoerd conform specificatieontwerpen of andere gegevens door de Opdrachtgever verstrekt, garandeert de Opdrachtgever dat daardoor geen (intellectuele eigendoms)rechten van derden worden aangetast. De Opdrachtgever vrijwaart CityTraffic tegen alle aanspraken van derden terzake.

6.7  CityTraffic verklaart met het verzamelen van passantengegevens het samenstellen van de Databestanden en bij het verlenen van de Diensten de Wet bescherming persoonsgegevens naar beste weten niet te (hebben) overtreden en vrijwaart Opdrachtgever van aanspraken van derden (passanten) terzake onder de voorwaarden beschreven in artikel 6.4. De aansprakelijkheidsuitsluitingen opgenomen in artikel 6.5 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Geheimhouding

7.1 Opdrachtgever zal de Informatie slechts gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst. Opdrachtgever zal de Informatie strikt vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken of verspreiden. Opdrachtgever zal de Informatie alleen bekend mogen maken aan die betrokkenen die noodzakelijkerwijs over de Informatie dienen te beschikken in het kader van de juiste uitvoering van de Overeenkomst (de “Betrokkenen”). Betrokkenen kunnen zijn werknemers, Opdrachtgever staat er voor in dat de Betrokkenen zich zullen houden aan alle in deze Overeenkomst vastgelegde verplichtingen over de behandeling van de Informatie. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en elk denkbaar nadeel ten gevolge van een schending van die verplichtingen.

7.2  De verplichtingen vastgelegd of voortvloeiend uit de Overeenkomst hebben geen betrekking op Informatie die:

(i)  openbaar is of wordt gemaakt, dan wel van algemene bekendheid is, zonder dat die openbaarmaking of bekendheid een gevolg is van een schending van deze

Overeenkomst door een der Partijen;

(ii)  reeds voor het van kracht worden van deze Overeenkomst rechtmatig in bezit was van

Opdrachtgever;

(iii)  zelfstandig is ontwikkeld door Opdrachtgever, zonder

(aantoonbaar) gebruik te hebben gemaakt van

Informatie verkregen van Opdrachtgever.

7.3  Het is Opdrachtgever toegestaan Informatie vrij te geven waarvoor CityTraffic voorafgaande schriftelijke toestemming tot openbaarmaking

heeft gegeven.

Artikel 8 Boete

8.1 Bij niet nakoming van enige verplichting op grond van de artikelen 2, 6 en 7 van de Overeenkomst, verbeurt de Opdrachtgever zonder dat daarvoor een mededeling of ingebrekestelling noodzakelijk is, een direct opeisbare boete van EUR 10.000,-- (zegge: tien duizend euro) en een bedrag van EUR 2.500,-- (zegge: vijfentwintig honderd euro) voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat deze overtreding voortduurt ten gunste van CityTraffic, onverminderd het recht van CityTraffic om vergoeding te vorderen van de daadwerkelijk geleden schade, alsmede nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 9 Termijn, einde

9.1  De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met ingang van de in Overeenkomst genoemde datum. Ieder van Partijen kan de Overeenkomst opzeggen, doch uitsluitend tegen het einde van een kalenderjaar en met een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

9.2  Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim en CityTraffic zal met onmiddellijke ingang de Overeenkomst schriftelijk kunnen beëindigen, indien:

de Opdrachtgever enige verplichting van de Overeenkomst in het bijzonder de verplichting tot betaling van de Vergoeding niet of niet tijdig nakomt;

CityTraffic goede gronden heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in de nakoming zal tekortschieten;

de Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 15 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;

de Opdrachtgever overgaat althans besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan- wel overgaat c.q. besluit tot wijzing van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding.

9.3 In geval van beëindiging van de Overeenkomst op grond van artikel 9.2, is Opdrachtgever de Vergoeding tot aan het eind van het lopende boekjaar verschuldigd en zal deze direct opeisbaar zijn met het einde van de Overeenkomst.

Artikel 10 Verplichtingen na beëindiging Overeenkomst

10.1 Met het einde van de Overeenkomst zal Opdrachtgever:

Binnen twee dagen alle Databestanden, in welke vorm dan ook, geleverd of ter beschikking gesteld door CityTraffic hebben geretourneerd en daarvan geen verveelvoudigingen hebben achtergehouden, althans deze aantoonbaar hebben vernietigd.

Onmiddellijk gebruik van de toegangscodes hebben gestaakt.

10.2 De Ontvangende Partij verplicht zich op eerste schriftelijk verzoek van de andere Partij de Informatie met inbegrip van aantekeningen, en kopieën onmiddellijk aan de andere Partij terug te geven. Voor zover teruggave redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de gegevensdragers waarop Informatie is opgeslagen te worden gewist of vernietigd. Het teruggeven van de Informatie ontslaat de Ontvangende Partij en de Betrokkenen niet van de overige in deze Overeenkomst opgenomen verplichtingen. Het is de juridische adviseurs van de Ontvangende Partij toegestaan om een kopie van de Informatie te behouden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en schadevergoeding

11.1  CityTraffic is niet aansprakelijk voor door werknemers van CityTraffic of door CityTraffic ingeschakelde derden aan Opdrachtgever (derden) toegebrachte schade, tenzij die schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van werknemers van CityTraffic.

11.2  In geval van geleverde Diensten, is CityTraffic niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade, tenzij die schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van (werknemers van) CityTraffic.

11.3  Behoudend ten gevolge van opzet of grove schuld van CityTraffic, is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook uitgesloten. Aansprakelijkheid van CityTraffic is in alle gevallen beperkt tot 50% van het factuurbedrag over het eerste jaar van de Overeenkomst voor de Databestanden, met een maximum van EUR 20.000.

11.4  CityTraffic is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door de ongeschiktheid daarvan voor het doel, waarvoor de Opdrachtgever het heeft gebruikt, of ten gevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door of namens Opdrachtgever.

11.5  De Opdrachtgever vrijwaart CityTraffic en haar werknemers voor aanspraak van derden ter vergoeding van schade, welke mocht worden veroorzaakt door het gebruik van het door CityTraffic geleverde.

Artikel 12 Overige bepalingen

12.1  Opdrachtgever doet afstand van zijn recht tot ontbinding of vernietiging van de Overeenkomst.

12.2  De overwegingen van en de bijlagen bij deze Overeenkomst maken onderdeel uit van de Overeenkomst.

12.3  Deze Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd of aangevuld door middel van door beide Partijen ondertekende stukken.

12.4  Indien een bepaling van de Overeenkomst nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen uit de Overeenkomst. Partijen zullen de nietige dan wel onverbindende bepaling vervolgens vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking en de gevolgen zo veel mogelijk dezelfde zijn als die van de vervangen bepaling.

12.5  De berichtgeving voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst geschiedt steeds schriftelijk per aangetekende post met bericht van ontvangst op de in de aanhef van deze Overeenkomst vermelde adressen, per e-mail met ontvangstbevestiging of per telefax. Als tijdstip van ontvangst gelden het tijdstip, althans de datum vermeld op het ontvangstbewijs.

Artikel 13 Rechts- en forumkeuze

13.1  De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

13.2  Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te

Amsterdam.